skip to Main Content
تهران، صادقیه، ستارخان، قبل از بازار سنتی، ساختمان تجاری اداری دریای نور، پلاک 910، طبقه سوم، واحد 12
طرح توجیهی احداث واحد پرورش مرغ گوشتی با نرم افزار کامفار Comfar

طرح توجیهی احداث واحد پرورش مرغ گوشتی با نرم افزار کامفار Comfar

مطالعات بازار

غذا و تغذیه از مهم ترین عوامل موثر بر زیست موجودات زنده هستند. این دو از پدیده هایی هستند که از بدو خلقت موجودات زنده تا آخرین لحظه زندگی با آنها همراهند. بنابراین سابقه ای برابر تاریخ تمدن بشر دارند. از انسانهای اولیه گرفته تا بشر امروزی بخش عمده ای از تلاش و فعالیت های فیزیکی و مغزی خود را صرف تدارک و تامین موادغذایی نموده ومی نمایند و نتیجه این تلاش همیشگی میلیاردها انسان در طول دوران زندگی خود مجموعه دانش فنی امروزی درباره غذا ،تغذیه و صنایع غذایی است.

زمانی،بزرگترین مشکل انسان دسترسی به غذا از هر نوع و با هر کیفیتی بوده است و زمانی که شیوه صید، شکار و کشاورزی را فراگرفت و توانست غذای کافی و گاهی بیش از حد مورد نیاز تولید کند مرحله انتخاب و استفاده در غذای بهتر آغاز گردید و بشر توانست به کیفیت و کمیت غذای خود بپردازد، تا این مرحله ، منظور از کیفیت دسترسی به غذاهای خوشمزه تر ، خوش رنگ تر و دارای بافت مناسب تر بود. سرانجام در کشورهایی که مشکل کمیت و کیفیت را حل کرده اند مرحله جدید و تلقی تازه ای از غذا ارایه شده که عبارتند از پرداختن به ارزش حیاتی غذاها. چه ممکن است با کیفیت مطلوب برابر معیارهای شناخته شده در دسترس باشد اما نتواند سلامت کامل را برای مصرف کننده به ارمغان آورد. در این میان گوشت سفید که شامل گوشت ماهیان وطیور می باشد دارای ارزش غذایی بسیار بالایی است، پروتئین ها و به خصوص گوشت امروزه بخش عمده ای از سبد غذایی خانوار است و در این میان گوشت مرغ نقش به سزایی دارد.

امروزه گوشت مرغ با مصرف سرانه 26 کیلو‌گرم مهم‌ترین منبع تامین پروتئین برای ما ایرانیان محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، به‌طور متوسط هر ایرانی در هر سال 26 کیلو‌گرم مرغ مصرف می‌کند. در حالی که 15 سال پیش مصرف سرانه مرغ در ایران 17 کیلوگرم بود. یکی از دلایل اصلی این رشد مربوط به ارزش غذایی این گوشت است؛ یعنی در مقایسه با گوشت قرمز کلسترول و کالری کمتری دارد.

– دلیل دیگر، سلامت بهداشتی گوشت طیور است؛ یعنی طیور از لحاظ بهداشتی بسیار سالم هستند به‌طوری که تعداد بیماری مشترک میکروبی بین انسان و طیور بسیار محدود و قابل‌کنترل است و تقریبا هیچ بیماری انگلی، قارچی و ویروسی بین انسان و طیور مشترک نیست، در حالی که گاو، گوسفند و بز تعداد زیادی بیماری مشترک با انسان دارند.

– به علاوه، در مقایسه با ارزش غذایی، قیمت گوشت مرغ بسیار مقرون به‌صرفه است و هر گرم پروتئین تامین‌شده از گوشت مرغ تقریبا یک‌سوم پروتئین تامین‌شده از هر گرم گوشت قرمز هزینه دارد.

-از سوی دیگر، تولید گوشت قرمز به شدت به منابع طبیعی (مراتع و علوفه چراگاهی) وابسته است و امروزه با محدودیت‌های ایجاد شده در مراتع و تغییرات اقلیمی در تولید گوشت قرمز محدودیت داریم.

گوشت مرغ به‌عنوان یکی از مغذی‌ترین منابع پروتئین برای انسان همچنان می‌تواند جایگاه ممتازی در رفع نیاز پروتئینی انسان داشته باشد 

تولید

طبق آمار رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران تولید سرانه گوشت مرغ در سال 95 رقم 26 کیلوگرم رسید. به گزارش عصرایران، براساس آخرین سالنامه آماری کشور، میزان تولید گوشت مرغ در سال 1395 نسبت به 10 سال پیش از آن 52 درصد افزایش یافت. تولید سرانه استانی گوشت مرغ در استان گلستان ٨٨ کیلو گرم در سال 95 ثبت شد که این استان رتبه نخست را در این زمینه کسب کرد. ایران با ظرفیت بیش از 2.4 میلیون تن تولید گوشت مرغ، اکنون سالانه نزدیک به 2.2 میلیون تن تولید دارد و در شمار هشت کشور برتر تولیدکننده مرغ در دنیا جای گرفته است. ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷت ﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر روﻧﺪی اﻓﺰاﯾﺸﯽ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿت در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. 

مصرف

آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮔﻤﺮک ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ در دوره ی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻘﺪار ﺻﺎدرات ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده و ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ١٣٩٣ و ١٣٩۴ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ 46 و ٧١ ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر، ﺑﻪ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻘﺪار توﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ی ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ از ٢١ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل ١٣٨۶ ﺑﻪ ﺣﺪود ٢۶ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل ١٣٩۴ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

مطالعات فنی

روش تولید در مرغداری

امروزه واحدهای مرغداری بسیار بزرگی وجود دارد که از جنبه اقتصادی دارای اهمیت زیادی هستند در حال حاضر صنعت پرورش طیور به اندازه ای گسترش پیدا کرده که گاهی گله های طیور موجود در یک واحد به مرز یک میلیون قطعه می رسد سرعت صنعتی شدن پرورش طیور در نیمه قرن اخیر به حدی است که شاید در آینده نزدیک، دیگر مراکز کوچک تولیدی حتی در کشورهای در حال توسعه هم دیده نشود از سال ۱۹۳۰ تا به حال، تولید تخم مرغ سالیانه به ازای هر مرغ تقریبا دو برابر شده است. پرورش طیور در مدتها قبل بصورت مجتع های کوچکی انجام می شد که از نظر اقتصادی حائز اهمیت نبود و این مراکز تولیدی کوچک هنوز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود دارد امروزه واحدهای مرغداری بسیار بزرگی وجوددارد که از جنبه اقتصادی دارای اهمیت زیادی هستند در حال حاضر صنعت پرورش طیور به اندازه ای گسترش پیدا کرده که گاهی گله های طیور موجود در یک واحد به مرز یک میلیون قطعه می رسد سرعت صنعتی شدن پرورش طیور در نیمه قرن اخیر به حدی است که شاید در آینده نزدیک، دیگر مراکز کوچک تولیدی حتی در کشورهای در حال توسعه هم دیده نشود از سال ۱۹۳۰ تا به حال، تولید تخم مرغ سالیانه به ازای هر مرغ تقریبا دو برابر شده است. مرغهای امروزی نتیجه فعالیت و کوشش متخصصین ژنتیک با اصلاح نژاد، تغذیه و مدیریت هستند که اقتصادی بودن پرورش طیور راسبب شده اند. پیشرفتهای ژنتیکی برای صفاتی چون رشد و ضریب تبدیل غذایی درجوجه های گوشتی این امکان را فراهم آورده تا پرنده ها در دوره پرورشی کوتاهتر با وزن بیشتر به کشتارگاه فرستاده شوند وبه این ترتیب مدت دوره پرورش که در آن پرنده ها 2کیلوگرم وزن می گیرند از60 روز به 40 روز کاهش پیدا کرده است. باکوتاه ترشدن دوره پرورش ، 20 درصد رشد جوجه ها در هفته اول صورت می پذیرد که مهمترین زمان دوره پرورش می باشد ومدیریت صحیح در این دوره از اهمیت خاصی برخوردارگردیده است.

اطلاعات مالی طرح

نتایج مالی طرح از دیدگاه کل سرمایه گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top