skip to Main Content
تهران، صادقیه، ستارخان، قبل از بازار سنتی، ساختمان تجاری اداری دریای نور، پلاک 910، طبقه سوم، واحد 12
طرح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺟﻌﺒﻪ و ﺳﺒﺪ پلاﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﻮه با نرم افزار کامفار Comfar

طرح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺟﻌﺒﻪ و ﺳﺒﺪ پلاﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﻮه با نرم افزار کامفار Comfar

مطالعات بازار

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺪ ﻫﺎي ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﮐﺮم، ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯿﻮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﺮوش ﺑﺎﻟﺎﯾﯽ دارد.

ﻗﯿﻤﺖ ارزان، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﺳﺘﻔﺎده آﺳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎي ﺳﺒﺪﻫﺎي ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻣﺤﺼـﻮﻟﺎت در ﺳﺎﯾﺰ و رﻧﮓ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾـﺪ اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎي ﺳﺒﺪ ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ:

  • ﺳﺒﺪ ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﺳﺒﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) 1/2 وزن آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ( ﻟﺬا در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ.
  • ﺳﺒﺪ ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  • ﺳﺒﺪ ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻠﺎل ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﯿﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣﻨﺪ.
  • ﺳﺒﺪ ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺷﻔﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ (آﮐﺮﯾﻠﯿﮏ ﻫﺎ) ﻟﺬا ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺷﯿﺸﻪ اﺳﺖ.
  • ﺳﺒﺪ ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﮐﭙﮏ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن اﺛﺮ ﮐﻨﻨﺪ) اﺳﺘﻔﺎده وﺳﯿﻊ در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ.
  • ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺒﺪﻫﺎي ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
  • ﺳﺒﺪ ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻓﺮاوان دارد و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﻮد رﻧﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  • ﺳﺒﺪ ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮي اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﯿﻢ ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﯾﺎد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺼﻮل ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزار در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

تولید داﺧﻠﯽ

ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت در اﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻃﺒﻖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺻﺎدره ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

مطالعات فنی

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻃﺮح  اﻧﻮاع ﺳﺒﺪ و ﺟﻌﺒﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯿﻮه ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻮه ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺎورزي و ﺑﺎﻏﺪاري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان ﻗﺮار دارد و ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻫﺎي ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮي ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺒﺪ ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.  ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺒﺪﻫﺎي ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﻬﺎ در ﮐﯿﻔﺘﯿﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ ﺳﻮدآور ﺑﻮده اﻧﺪ و از اﯾﻨﺮو ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺎورزي و ﻏﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺳﺒﺪﻫﺎي ﻣﯿﻮه ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺒﺪﻫﺎ از ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﺎغ ﯾﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﻣﺪام و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﺳﺒﺪﻣﯿﻮه، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺒﺪﺳﺎزي ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﯿﻮه ، ﮔﻮي ﺳﺒﻘﺖ را از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ در اﯾﻦ ﺟﺪال ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯿﺪان ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﻬﯿﻪ آﺳﺎن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ

ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺳﺒﺪ ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﻮه ﻣﻮاد ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮏ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺎورزي ﻧﯿﺴﺖ. ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺒﺪﺳﺎزي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺎورزي دور ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي دارد.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت

ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻮه در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﯿﺘﻮان ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ دﯾﮕﺮ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎل ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻮه ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ، واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺧﻮد را زﻧﺪه و ﺳﻮدآور ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﻧﻤﻮد: اﻧﻮاع ﺳﺒﺪﻫﺎي ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ (ﻏﯿﺮ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف). ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺒﺪﻫﺎي ﻣﯿﻮه ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزي ﺟﺰو ﺗﻮﻟﯿﺪات اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزي و ﺑﺎﻏﺪاري وﺟﻮد دارد ﻣﺸﺘﺮي ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 

اطلاعات مالی طرح

نتایج مالی طرح از دیدگاه کل سرمایه گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top